Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, live trainingen, webinars, consultancy en online cursussen die door V-Mind/Moeders in de maatschappij worden georganiseerd en aangeboden via deze site: www.moedersindemaatschappij.nl. Deelnemers die een ticket kopen voor live evenementen, live trainingen, consultancy of een online cursus gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf V-Mind/Moeders in de maatschappij bedoeld.

V-Mind/Moeders in de maatschappij
Kamer van Koophandel nummer: 70443602
BTW nummer: NL190312841B01

Contact via: info@moedersindemaatschappij.nl 

Artikel 2 Voorwaarden deelname online cursussen, trainingen, events en consultancy trajecten
2.1 Particulieren kunnen deelnemen aan mijn online cursussen, trainingen, events en de consultancy trajecten die ik aanbied.

2.2.Indien ondernemers en/of organisaties gebruik willen maken van de online cursussen, trainingen, events en consultancy trajecten dan kan er een mail gestuurd worden naar: info@moedersindemaatschappij.nl. Hiervoor gelden andere tarieven en voorwaarden en deze worden in een persoonlijk gesprek en/of per mail verstrekt. 

2.3 In mijn online cursussen, trainingen, events en tijdens consultancy gesprekken deel ik mijn kennis en ervaring over loopbaanbegeleiding. Zelf moet je naast het volgen van de online cursussen, trainingen, events en consultancy gesprekken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn online cursussen, trainingen, events en/of consultancy, successen in je leven genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn online cursussen, trainingen, events en consultancy met succes te volgen en af te ronden. En sta ik- gedurende de looptijd van de online cursus, training, events en consultancy- voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina die gaat over de desbetreffende online cursus, training, event of consultancy.

2.3 Consultancy gesprekken kan je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 12 maanden na aanschaf van het online cursus of training plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het consultancy gesprek en kan het dus niet ingehaald worden.

2.4 Wanneer je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een live training of event, heb je tot 14 dagen voor aanvang van de live training of event waarvoor het ticket is gekocht de tijd om kosteloos te annuleren. Neem hiervoor contact op via info@moedersindemaatschappij.nl. Wanneer je minder dan 14 dagen voor aanvang van de live training of event verhinderd bent, is het alleen mogelijk om iemand anders deel te laten nemen met jouw ticket (toegangsbewijs). Dit dien je zelf te regelen, zie 2.6. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

2.5 Wanneer je als deelnemer van een meerdaags live training of event, voor een van de dagen verhinderd bent, is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. Tenzij je beide dagen niet aanwezig kunt zijn en dit 14 dagen voor aanvang van de eerste live training of event waarvoor je een ticket hebt gekocht. Zie 2.4.

2.6 Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een live training of event, waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Neem in dit geval contact op via info@moedersindemaatschappij.nl, zodat ik weet wie er voor jou in de plaats komt en zal deelnemen aan de live training of event. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Ik zal jouw ticket niet voor jou doorverkopen.

2.6 Wanneer een live training of event door omstandigheden niet kan doorgaan zal ik elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig live training of event. Ik zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Indien de datum en/of locaties van een evenement worden aangepast geeft dit de deelnemer geen recht op restitutie, wel op een ticket voor een gelijkwaardig live training of event binnen 12 maanden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door mij bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door mij als juist worden aangemerkt.

3.2 Ik word niet aan aanbiedingen gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door mij anders wordt aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail te laten weten.

Artikel 4 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode betreffende online curssusen
4.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie voor mijn online cursussen. Bij elke cursus bied ik de mogelijkheid om halverwege de cursus te stoppen. Je ontvangt vervolgens je geld terug. Meer informatie hierover vind je op de specifieke pagina van de training. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@moedersindemaatschappij.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen (online) cursusmateriaal in te leveren. Deze optie geldt niet voor cursussen en trainingen onder de €100,- per cursus/training. 

4.2 Na de aangegeven termijn (zie specifieke pagina van cursus) is het niet meer mogelijk om deelname aan een online cursus te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1 De prijzen voor particulieren van mijn online cursussen, trainingen, events, consultancy en diensten staan op de website www.moedersindemaatschappij.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2 Betalingen dienen direct bij aankoop voldaan te worden via Ideal of bankoverschrijving. Pas als de betaling is ontvangen krijg je als cursist toegang tot de online cursussen, trainingen, events en consultancydiensten. 

5.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een consultancy gesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende bedrag hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het consultancygesprek moet wel binnen de duur van de online cursus, training, event plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen.

5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.5 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 6 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.
6.1 Op de teksten, materialen van de online cursussen, trainingen, events, bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na de online cursussen, trainingen, events mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 7 Materialen en licenties
7.1 Ik streef ernaar de materialen gedurende 12 maanden online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

7.2 Het kan zijn dat ik materialen, boeken en/of programma’s van derden aanbeveel en/of laat gebruiken, Ik treed altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders (waarvan je gebruik gaat maken). De algemene voorwaarden van de aanbieders zijn van toepassing op het gebruik.

Artikel 8 Klachten
8.1 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen, events of online consultancy of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, consultancy aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is ​de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

9.4 Ik doe er alles aan om live trainingen en events voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een training of evenement is voor eigen risico van de deelnemer. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

9.5. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een online cursus, live training, event of consultancy is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. V-mind/Moeders in de maatschappij en Ilona Vink kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

9.6. Alle online cursussen, trainingen, events en consultancy zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.

9.7 Alle producten en diensten die ik aanbiedt zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online cursussen, trainingen, events, consultancy, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde online cursussen, trainingen, events, consultancy, producten, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of  handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik ( V-Mind/Moeders in de maatschappij en Ilona Vink) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 11 Overig
11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

11.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 12 Geschillen
12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden
14.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

14.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

Privacyverklaring

Omdat ik er alles aan wil doen om jouw privacy te beschermen, hou ik me aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring geldt als je de website Moeders in de maatschappij bezoekt en wanneer je een beroep doet op mijn diensten (via Moeders in de maatschappij/ V-Mind. Als je mijn website bezoekt en ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, dan ga je akkoord met deze privacyverklaring.

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijderen van je persoonsgegevens. Stuur hiervoor een mail naar info@moedersindemaatschappij.nl. 

Moeders in de maatschappij maakt gebruik van een SSL certificaat, te zien aan https voorafgaand aan de domeinnaam. Een SSL certificaat is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server (van Moeders in de maatschappij) en de gebruikte internet browser van de bezoeker (jij dus 😉 ).

Het kan zijn dat ik je gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dan gaat dit over een eventueel strafrechtelijk onderzoek. In geen geval geef ik jouw gegevens door aan derden met commerciële bedoelingen.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke gegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens die je actief aan mij deelt, bijvoorbeeld door je in te schrijven voor de nieuwsbrief, webinar, updates etc. Deze gegevens worden opgeslagen in de door mij gebruikte programma’s zoals WooCommerce en e-mailservice Mailchimp. Je kunt je hier altijd voor uitschrijven via de link onderaan een mailing. Of stuur een mail naar info@moedersindemaatschappij.nl

Persoonsgegevens die om technische of marketing gerelateerde redenen aan mij worden verstrekt en waarmee ik die functionaliteit van de website kan verbeteren of waardoor ik je gerichte berichten en/of aanbiedingen kan sturen. Hiervoor gebruik ik Cookies. 

Welke cookies gebruikt Moeders in de Maatschappij?

Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je een website bezoekt. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Moeders in de maatschappij gebruikt:

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.  Hiervoor gebruik ik Google Analytics. Alle IP adressen worden geanonimiseerd en er worden geen gegevens doorgegeven aan Google ten behoeve van andere diensten van Google. 

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Ik gebruik hiervoor Facebook Pixel, die gegevens verzamelt waardoor het voor mij mogelijk is om gericht Facebook/Instagram advertenties in te zetten.  

Cookies verwijderen of uitschakelen

Zodra je de website bezoekt zie je een Cookieverklaring. Wil je bepaalde cookies niet? Zet het vinkje uit.
Als je bij de Cookieverklaring op details drukt, zie je exact welke cookies er actief zijn en hoe lang je gegevens worden bewaard. 

Het is mogelijk om in je browser de cookie-instellingen aan te passen. Je kunt de geactiveerde cookies verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Let wel op: de meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt.

Ook is het mogelijk om op verschillende social media je privacy instellingen aan te passen. Bijvoorbeeld op Facebook. Ga hiervoor naar instellingen > advertenties > advertentie instellingen. 

Affiliates & partners

Op mijn website, online cursussen, events, live trainingen en consultancy plaats ik links naar externe websites. Soms is dit vanuit een van samenwerking en/of affiliateprogramma. Ik heb geen controle over hoe deze partners omgaan met de privacywetgeving. Ik raad je aan om de privacyverklaring en gebruikersvoorwaarden van deze partners zelf goed te lezen, als je deze websites bezoekt.

Aansprakelijkheid  

Op sommige plekken heb ik op geen enkele wijze invloed op het beschermen van jouw privacy. Wees er daarom van bewust dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openbaar beschikbaar stelt aan derden, zoals in reacties op mijn blog en op mijn social media-profielen, mogelijk gelezen en verzameld kunnen worden door derden. Ik ben niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Copyright

Op de inhoud van www.moedersindemaatschappij.nl berust copyright. De inhoud van de diensten mogen niet verstuurd worden aan derden.  Alle teksten op deze website zijn gemaakt door mij (Ilona Vink), tenzij anders is aangegeven, en mogen zonder toestemming niet gekopieerd worden. Ook foto’s gemaakt door mij mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. Bronvermelding staat bij de foto’s. 

Het is alleen toegestaan om foto’s en (delen van) artikelen te gebruiken als je een duidelijke link plaatst naar www.moedersindemaatschappij.nl en je hiervoor vooraf toestemming hebt gevraagd.

Voor de diensten, artikelen en blogs van moedersindemaatschappij.nl doe ik veel research. Het is desondanks toch mogelijk dat het feitelijke onjuistheden bevatten of onvolledig is. Aan de inhoud van www.moedersindemaatschappij.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Moeders in de maatschappij is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van moedersindemaatschappij.nl en de gekochte diensten.